แบบประเมินความเสี่ยงผลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
1. การมองเห็นบกพร่อง


2. การทรงตัวบกพร่อง


3. การใช้ยา


4. ประวัติการหกล้ม


5. ลักษณะบ้าน