ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ภาษากัมพูชา)

*แนะนำสมัครผ่านคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีการกรอกข้อมูลจำนวนมาก


เพิ่มรูปภาพสมัครในใบสมัคร
your image
1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

2. ข้อมูลครอบครัว (Family Information)

3. ข้มูลการศึกษาที่ใช้สมัครงาน *

4. ใบประกอบโรคศิลป์ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ *

5. ข้อมูลประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (จากปัจจุบันไปอดีต) *

6.ข้อมูลด้านทักษะ *

7. ข้อมูลการฝึกอบรม / พัฒนา *

8. บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน *


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลในใบสมัครงานของท่านให้กับบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ เพื่อให้บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในใบสมัครงานของท่านเพื่อเสนอตำแหน่งงานที่อาจเหมาะสมกับท่าน
2. ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมผลตรวจสุขภาพของท่านก่อนรับเข้าทำงานเพื่อประเมินความสามารถในการทำงานในตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร ผลตรวจสุขภาพของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับกับทางบริษัทฯ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการคัดเลือกให้รับเข้าทำงานกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะทำลายผลการตรวจสุขภาพของท่านภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล