วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัย เพื่อครองใจสังคม

พันธกิจ (Mission) : เรามุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม ทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความสุขในการทำงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้มีส่วนร่วม รวมถึงการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) : โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล มุ่งเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร