ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

คุณสัมบัติ

- เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- พูด/อ่าน/เขียน ภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ดี 

- ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน

- ประสานงานด้านการตลาดและปฏิบัติงานตามแผนของการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

- ทำงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆในเรื่องการตลาด

- ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Marketing Data Analyst

คุณสัมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปี

งานด้านระบบ Marketing Data Analyst

การวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 1 ปี

รู้จักโปรแกรมกรวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (BI,Tableau)

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

คุณสัมบัติ

 - เพศชาย

 - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

1. บริการต้อนรับผู้มารับบริการของโรงพยาบาลทุกคนด้วยบริการที่ดี

2. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกจุดในโรงพยาบาล ด้วยความสุภาพ ปลอดภัย

3. เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายของโรงพยาบาลในระดับหน่วยงาน

4. จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ รวมถึงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

5. ร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน

6. พัฒนาความรู้ความสามารถตาม Competency หรือตามนโยบายของโรงพยาบาล

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เภสัชกร

คุณสัมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • อายุ 22 - 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณสัมบัติ

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 

- อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

- เพศหญิง/เพศชาย (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

- ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ป่วย 6 เดือน

ลักษณะงาน

- ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภาย ใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ

- ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่าง ๆ

- จัดเตรียม ตรวจนับและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และ ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

- ปฏิบัติตามมาตรฐานการชี้บ่ง

- สังเกตและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงหรือ สิ่งผิดปกติต่าง ๆ ให้พยาบาลทราบ

- ช่วยในการฟื้นคืนชีพ (CPR)

- ให้คำชี้แจง อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการตรวจรักษา

- การส่งเก็บ Specimen ตรวจได้อย่างถูกต้อง

- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการคีย์ Request X-ray, เจาะเลือด, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, การลง นัดหมาย

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Scrub Nurse

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- จบปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่งแล้ว

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในการบริการ

- หากมีประสบการณ์ Scrub Nurse จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

สวัสดิการ 

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

วิสัญญีพยาบาล

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  

- จบปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- หากมีประสบการณ์ในด้านวิสัญญีพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

- ช่วยงานวิสัญญีแพทย์

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ 

อายุ 20-30 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี  

สาขา อุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ ชาย

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลักษณะงาน

- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รักการบริการ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

นักกายภาพบำบัด Physical Therapist

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง / Minimum Qualifications

การศึกษา ขั้นต่ำ/ Education

ปริญญาตรีทางด้านกายภาพบำบัด

 

ประสบการณ์ / Experience

ไม่ระบุ

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / Certificate & License

ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ในประเทศ

Current state  Physical therapist licensure

ลักษณะงาน

1. ประเมินอาการผู้ป่วย 

2. กำหนดปัญหา / ข้อวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด  ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ประเมินได้

3. วางแผนการรักษากายภาพบำบัดที่สอดคล้องกับปัญหา

4. ปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดตามแผนที่วางไว้  และมีการประเมินผล  อย่างสอดคล้องในแต่ละปัญหา

5. ประเมิน  Education Need ทางกายภาพบำบัดของผู้ป่วย และ ครอบครัว / วางแผนการจำหน่าย  และ ให้ความรู้ผู้ป่วย และ ครอบครัว  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

6. บันทึกเวชระเบียนกายภาพบำบัด ครบถ้วน ถูกต้อง และ มีการบันทึกข้อมูลในเอกสาร ต่างๆภายในแผนกกายภาพบำบัด ตามที่รับมอบหมาย

7.วางแผนร่วมกับหัวหน้าแผนกในการจัดซื้ออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ การรักษา

8.ดูแลการใช้อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

9.ตรวจสอบการคิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย ถูกต้อง ครบถ้วน

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ล่ามกัมพูชา

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาศาสตร์, สาธารณสุข หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานบริการ (Customer Service) อย่างน้อย 1 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Outlook ได้
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • ภาษากัมพูชา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย (สำหรับผู้ที่มิได้ถือสัญชาติไทย)
ลักษณะงาน

1.รับงาน/มอบหมายงาน/ติดตามงาน ในการดูแลผู้ป่วยกัมพูชาตามที่มีการร้องขอ

2.ประสานงานในการรับ-ส่งผู้ป่วย refer in-out

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

หัวหน้าแผนกพัฒนาคุณภาพ ( QIPM HOD )

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง / Minimum Qualifications

การศึกษา / Education  : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ / Experience : ใช้ Program  Microsoft office อย่างน้อย 1 ปี  มีประสบการณ์ทำงานคุรภาพในโรงพยาบาลมากกว่า 3ปี

ลักษณะงาน

Job Management

- จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

-  ติดตามและสรุปความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการรับรองคุณภาพ HA

-  จัดทำแผนการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล

-  ประสานงานกับทีมเยี่ยมสำรวจทั้งภายนอก-ภายในโรงพยาบาล

-  ร่วมสร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร หน่วยงานและทีมนำระบบสำคัญของโรงพยาบาล เพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน

สวัสดิการ


 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานเสริฟอาหาร

คุณสัมบัติ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

ลักษณะงาน

-  ตรวจสอบจำนวนผู้ป่วยในแต่ละมื้อ เพื่อวางแผนจัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ ความพร้อมก่อนการให้บริการประจำมื้อ

-  ดูรายการอาหารประจำวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอาหารร่วมกับโภชนากร

-  จัดอาหารลงถาดร่วมร่วมกับโภชนากร ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

-  ส่งมอบรถอาหารให้กับ ward ตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนจัดเก็บตามเวลา

-  ส่งอาหารผู้ป่วยรับใหม่ ถูกต้อง ถูกห้อง ถูกคน

สวัสดิการ


 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

นักรังสีเทคนิค

คุณสัมบัติ

ปริญญาตรี รังสีเทคนิค

ลักษณะงาน

 1. ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
 2. ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
 3. ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยา
 4. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา

ร่วมดูแลการรับผู้ป่วยเข้าแผนกและจัดการข้อมูลต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกและโรงพยาบาล

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงาน Part Time

คุณสัมบัติ

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 23 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงาน

- เดินเอกสาร ตามจุดบริการที่กำหนด

- ผู้ช่วยนักกายภาพ

- งานอื่นๆตามที่ได้รับการมอบหมาย

สวัสดิการ

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 


พยาบาล ICU

คุณสัมบัติ

 

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 22-35 ปี

การศึกษา : ปริญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พยาบาลวิชาชีพ 0-3 ปี

ลักษณะงาน

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อนำ มาวางแผนการพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 • ใช้ทักษะและการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล และการทำหัตถการทางการพยาบาล ให้สุขศึกษาตามที่จำ เป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำ ซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการให้การพยาบาล
 • บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึงการดูแลที่มีคุณภาพ
 • วางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อเนื่องหลัง Discharge
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

EMT

คุณสัมบัติ

เพศ ชาย (ฝ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

อายุ 25-35 ปี

การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6และจบหลักสูตรอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ผ่านการรับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

ลักษณะงาน

1.ประเมินปัญหา และคัดกรองผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินวิกฤติทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง และช่วยเหลือเบื้องต้นได้

2.ประสานงานกับศูนย์สั่งการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสามารถรายงานผู้ป่วยด้วยวิทยุสื่อสารได้

3.นำความรู้ทางการพยาบาลตามพื้นฐานที่ฝ่ายการพยาบาลกำหนดมาปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

4.ช่วยพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งต่อยังแผนกต่างๆ และโรงพยาบาลอื่นๆ เช่น OPD , X-ray, Refer หรือส่งตรวจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาล

5.บันทึกเอกสารทางการพยาบาลในส่วนของ V/S , N/S , Pain Score ได้ถูกต้องครบถ้วน

6.ดูแลรักษาความสะอาดและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในรถพยาบาลให้มีความพร้อมใช้

8.ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เฝือก เป็นต้น

สวัสดิการ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6และจบหลักสูตรอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ผ่านการรับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน


ตำแหน่งอื่นๆ

คุณสัมบัติ

-

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

-


ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

คุณสัมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ลักษณะงาน

 

 1. ช่วยเหลือรังสีแพทย์ในการทำการตรวจด้วยเครื่องUltrasound โดยควบคุมและดูแลการใช้เครื่องมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ,ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิคในการเตรียมผู้ป่ วยในการเอกซเรย์ และ ผู้ป่ วยที่เข้ารับการตรวจด้วย MRI ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์ตามคำ สั่งหัวหน้าแผนกหรือนักรังสีเทคนิค
 2. ช่วยจัดการการรับผู้ป่ วยเข้ารับการตรวจของแผนกรังสีวิทยาให้เป็นไปตามลำดับ หรือนัดหมายการตรวจต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำ หนด
 3. ช่วยจัดการข้อมูลต่างๆในระบบ Computer ของโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่ วยเข้าแผนก และการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
 4. มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยา ให้มีความปลอดภัยทัง้ ผู้ป่ วยและผู้ปฎิบัติงาน
 5. ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของแผนกและโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการเข้าห้องตรวจเอกซเรย์หรือนำพาผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการยังแผนกอื่น ๆ ในโรงพยาบาล
 7. แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นในงานที่ปฏิบัติ และรายงานต่อหัวหน้าแผนก หรือผู้บริหารตามลำดับความรับผิดชอบ
 8. ดูแลและตรวจสอบ Stock Supply เพื่อให้เพียงพอและพร้อมใช้เสมอ
 9. ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในการบริการและดูแลทำความสะอาดและจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของแผนกและภายในห้องตรวจรักษาให้พร้อมใช้และปลอดภัย
 10. ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพและ นักรังสีเทคนิค ในห้องตรวจ

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

UR NURSE

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง / Minimum Qualifications

การศึกษา / Education

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ มีใบประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ์ / Experience

ประสบการณ์พยาบาลประจำการอย่างน้อย 5 ปี

ลักษณะงาน

 1. ตรวจเอกสารการตั้งหนนี้ก่อนการวางบิลรายวัน
 2. Concurrent review ผู้ป่วยที่นอนพักในโรงพยาบาล
 3. Concurrent review ตาม Requirement ของบริษัทประกัน
 4. คำนวณค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการ/ผ่าตัด ได้ -+ 10%
 5. แจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองจากบริษัทให้ผู้ป่วยทราบ
 6. ปฏิบัติในขั้นตอนจำหน่ายผู้ป่วย ( FAX CLAIM  )
 7. ตรวจสอบเอกสารเคลมครบถ้วน ข้อความสมบูรณ์ ถูกต้อง
 8. แจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองจากบริษัทประกันให้ผู้ป่วยทราบ
 9. จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ผู้ป่วยส่งเคลมตรงกับบริษัทประกันได้สมบูรณ์ ครบถ้วน
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พยาบาลวิชาชีพ Part Time

คุณสัมบัติ

- เพศหญิง/ชาย
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- รักในการให้บริการ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อนำ มาวางแผนการพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 • ใช้ทักษะและการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล และการทำหัตถการทางการพยาบาล ให้สุขศึกษาตามที่จำ เป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำ ซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการให้การพยาบาล
 • บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึงการดูแลที่มีคุณภาพ
 • วางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อเนื่องหลัง Discharge
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

คุณสัมบัติ

-

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ช่วยแม่ครัว

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

อายุ 20-35 ปี 

ประสบการณ์ 

- ประกอบอาหารได้ดี  อาหารทั่วไป, อาหารจานเดียว

-  เคยผ่านงานด้านการประกอบอาหารโรงพยาบาล / โรงแรม / ร้านอาหาร

ลักษณะงาน

-   ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

-  วางแผนการทำงานให้เหมาะสม รวดเร็ว  และทันเวลาให้บริการอาหาร

-   ประกอบอาหารตามคำสั่งให้ได้รสชาติที่ดี  เป็นที่พึงพอใจ

-   จัดเตรียมวัตถุดิบให้สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนเพื่อ

    ให้ลูกค้าได้รับอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

หัวหน้าแผนก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (HPC HOD)

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 • การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล มากกว่า 8 ปี

หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร มากกว่า 1 ปี

ความสามารถอื่น

 • Microsoft
ลักษณะงาน

 • ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการวางแผนงานเรื่อง อัตรากำลัง การบริการและการพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • สื่อสารแผนงานไปยังผู้ปฏิบัติ
 • ติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ปรับปรุงพัฒนาแผนการปฏิบัติงาที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการพยาบาล
 • การทำหัตถการการเตรียมผู้ป่วยส่องกล้องและ การช่วยแพทย์ส่องกล้อง
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

HRM Officer

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

เพศ ชาย / หญิง

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร / ยกเว้นการเข้ารับทหาร
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี

 • สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • สาขา รัฐศาสตร์
 • สาขา การจัดการทั่วไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านการทำ TA พิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถอื่น

 • ทักษะการจัดทำข้อมูลค่าล่วงเวลา
 • ทักษะการสื่อสาร ประสานงาน
 • ทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงาน / Microsoft
 • ความละเอียดรอบคอบ      
ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานและควบคุมดูแลระบบ HRIS ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ WFS (Time Attendance) และระบบ Performance Management & Goal Management

รวมทั้งดูแลในส่วนงาน Purchasing ในการ Key PRต่างๆ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และองค์กร

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ / Duties & Responsibilities

 1. งานด้าน WFS (Time Attendance)
 2. งานด้าน Performance Management & Goal Management
 3. งาน Purchasing ในการ Key PR ต่างๆ
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 

เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ชาย : ผ่านการเข้ารับการเกณฑ์ ทหารแล้ว
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ด้านการเงิน 0-3 ปี
ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การเก็บเงินผู้ป่วยนอก

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข
 • ตรวจนับเงินทอนก่อนการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบเอกสารในการคิดเงิน
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาบาล
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สรุปปิดรอบงาน
 • ตรวจสอบและรวบรวมเงินเพื่อนำส่งตู้นิรภัย

2. การเก็บเงินผู้ป่วยใน

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข เครื่องสแกน เครื่องนับเงิน
 • ตรวจนับเงินทอนก่อนการปฏิบัติงาน
 • ตรวจเอกสารในการคิดเงิน นำส่งเอกสารที่ผู้รับบริการ ใช้สิทธิ์ประกันส่งให้แผนก CR เพื่อ FAX เข้าบริษัทประกัน เพื่อพิจารณาค่ารักษาพยาบาล
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สรุปปิดรอบงาน ตรวจสอบและรวบรวมเงินเพื่อนำส่งเข้าตู้นิรภัย

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล (วิชาชีพ)
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 


พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)

คุณสัมบัติ

- เพศหญิง
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- รักในการให้บริการ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อนำ มาวางแผนการพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 • ใช้ทักษะและการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล และการทำหัตถการทางการพยาบาล ให้สุขศึกษาตามที่จำ เป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำ ซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการให้การพยาบาล
 • บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึงการดูแลที่มีคุณภาพ
 • วางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อเนื่องหลัง Discharge
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี