ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (ภาษากัมพูชา)

คุณสัมบัติ

- เพศ หญิง/ชาย

 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- พูด/อ่าน/เขียน ภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ดี 

- ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน

- ประสานงานด้านการตลาดและปฏิบัติงานตามแผนของการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

- ทำงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน ต่างๆในเรื่องการตลาด

- ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Part Time)

คุณสัมบัติ

 - เพศชาย

 - ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

1. บริการต้อนรับผู้มารับบริการของโรงพยาบาลทุกคนด้วยบริการที่ดี

2. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกจุดในโรงพยาบาล ด้วยความสุภาพ ปลอดภัย

3. เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายของโรงพยาบาลในระดับหน่วยงาน

4. จัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ รวมถึงดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

5. ร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน

6. พัฒนาความรู้ความสามารถตาม Competency หรือตามนโยบายของโรงพยาบาล

สวัสดิการ

-


เภสัชกร

คุณสัมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • อายุ 22 - 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณสัมบัติ

 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป 

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

 • เพศ หญิง/เพศชาย (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 • ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ป่วย 6 เดือน

 • ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

ลักษณะงาน

 1. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภาย ใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ
 2. ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่าง ๆ
 3. จัดเตรียม ตรวจนับและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และ ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. ปฏิบัติตามมาตรฐานการชี้บ่ง
 5. สังเกตและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงหรือ สิ่งผิดปกติต่าง ๆ ให้พยาบาลทราบ
 6. ช่วยในการฟื้นคืนชีพ (CPR)
 7. ให้คำชี้แจง อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการตรวจรักษา
 8. การส่งเก็บ Specimen ตรวจได้อย่างถูกต้อง
 9. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการคีย์ Request X-ray, เจาะเลือด, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, การลง นัดหมาย
สวัสดิการ

 1. ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 2. ประกันสังคม
 3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 4. ประกันอุบัติเหตุ
 5. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 6. โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. ตรวจสุขภาพประจำปี

Scrub Nurse

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- จบปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่งแล้ว

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในการบริการ

- หากมีประสบการณ์ Scrub Nurse จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

สวัสดิการ 

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

วิสัญญีพยาบาล

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  

- จบปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- หากมีประสบการณ์ในด้านวิสัญญีพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

- ช่วยงานวิสัญญีแพทย์

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ขับรถ Ambulance

คุณสัมบัติ

การศึกษา : ม.6 ขึ้นไป  และจบหลักสูตรอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นสูง

ผ่านการรับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

ประสบการณ์ : ขับรถพยาบาลอย่าวงน้อย 1 ปี

ลักษณะงาน

 1. จัดเตรียมความพร้อมของรถพยาบาล เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในรถพยาบาลให้มีความพร้อมใช้
 2. ดูแลทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้งานรถพยาบาลทุกครั้ง
 3. ประเมินปัญหา และคัดกรองผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินวิกฤติทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง และช่วยเหลือเบื้องต้นได้
 4. ประสานงานศูนย์สั่งการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสามารถรายงานผู้ป่วยด้วยวิทยุสื่อสารได้
 5. ปฎิบัติการแพทย์ตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินตามคำสั่งการแพทย์หรืออำนวยการ พ.ศ.2566
 6. ช่วยพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งต่อยังแผนกต่างๆและโรงพยาบาลอื่นๆ เช่น OPD, X-ray, Refer หรือส่งตรวจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาล
 7. ดูแลบำรุงรักษาสภาพรถพยาบาลโดย Maintenance ตามรอบที่กำหนดไว้
 8. ปฏิบัติงานขับรถพยาบาลภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายของการขับรถพยาบาลตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ 

อายุ 23-35 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี  

สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ ชาย

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลักษณะงาน

ด้านงานซ่อมแซม

 1. จัดเตรียมเครื่องมือและชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อมให้เหมาะสมและดำเนินการ
 2. วิเคราะห์ปัญญาหาและแนวทางแก้ไขเครื่องมือไฟฟ้า
 3. ทดสอบเครื่องมือที่ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว
 4. ส่งมอบเครื่องมือให้หน่วยงานที่แจ้งซ่อม
 5. บันทึกข้อมูลในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

งานด้านบำรุงรักษา

 1. จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าที่รับผิดชอบ
 2. บำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เข้าการบำรุงรักษา
 4. บันทึกผลการบำรุงรักษา
 5. สรุปผลการบำรุงรักษาให้เจ้าหน้าที่
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ล่ามกัมพูชา

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาศาสตร์, สาธารณสุข หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานบริการ (Customer Service) อย่างน้อย 1 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Outlook ได้
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • ภาษากัมพูชา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย (สำหรับผู้ที่มิได้ถือสัญชาติไทย)
ลักษณะงาน

1.รับงาน/มอบหมายงาน/ติดตามงาน ในการดูแลผู้ป่วยกัมพูชาตามที่มีการร้องขอ

2.ประสานงานในการรับ-ส่งผู้ป่วย refer in-out

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

หัวหน้าแผนกพัฒนาคุณภาพ ( QIPM HOD )

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง / Minimum Qualifications

การศึกษา / Education  : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ / Experience : ใช้ Program  Microsoft office อย่างน้อย 1 ปี  มีประสบการณ์ทำงานคุรภาพในโรงพยาบาลมากกว่า 3ปี

ลักษณะงาน

Job Management

- จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

-  ติดตามและสรุปความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการรับรองคุณภาพ HA

-  จัดทำแผนการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล

-  ประสานงานกับทีมเยี่ยมสำรวจทั้งภายนอก-ภายในโรงพยาบาล

-  ร่วมสร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร หน่วยงานและทีมนำระบบสำคัญของโรงพยาบาล เพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน

สวัสดิการ


 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานเสริฟอาหาร

คุณสัมบัติ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

ลักษณะงาน

-  ตรวจสอบจำนวนผู้ป่วยในแต่ละมื้อ เพื่อวางแผนจัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ ความพร้อมก่อนการให้บริการประจำมื้อ

-  ดูรายการอาหารประจำวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอาหารร่วมกับโภชนากร

-  จัดอาหารลงถาดร่วมร่วมกับโภชนากร ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

-  ส่งมอบรถอาหารให้กับ ward ตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนจัดเก็บตามเวลา

-  ส่งอาหารผู้ป่วยรับใหม่ ถูกต้อง ถูกห้อง ถูกคน

สวัสดิการ


 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พยาบาลวิชาชีพ (X-ray)

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัญฑิต
 • ประสบการณ์ 1 ปี 
ลักษณะงาน

 1. รับนโยบายของโรงพยาบาลพร้อมปฏิบัติตามหัวหน้า
 2. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทของพนักงานระดับ ปฏิบัติการ
 4. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมาย
 5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน
 6. จัดเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  และนำมาปฏิบัติแก้ไขตามความเหมาะสม
สวัสดิการ


 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล 
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

นักรังสีเทคนิค

คุณสัมบัติ

ปริญญาตรี รังสีเทคนิค

ลักษณะงาน

 1. ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
 2. ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
 3. ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยา
 4. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา

ร่วมดูแลการรับผู้ป่วยเข้าแผนกและจัดการข้อมูลต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกและโรงพยาบาล

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เดินเอกสาร / ส่งผู้รับบริการ (Part Time)

คุณสัมบัติ

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 23 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงาน

- เดินเอกสาร ตามจุดบริการที่กำหนด

- เดินส่งผู้รับบริการ ตามจุดบริการที่กำหนด

- งานอื่นๆตามที่ได้รับการมอบหมาย

สวัสดิการ

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 


พยาบาล ICU

คุณสัมบัติ

 

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 22-35 ปี

การศึกษา : ปริญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พยาบาลวิชาชีพ 0-3 ปี

ลักษณะงาน

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อนำ มาวางแผนการพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 • ใช้ทักษะและการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล และการทำหัตถการทางการพยาบาล ให้สุขศึกษาตามที่จำ เป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำ ซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการให้การพยาบาล
 • บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึงการดูแลที่มีคุณภาพ
 • วางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อเนื่องหลัง Discharge
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานขับรถธุรการ

คุณสัมบัติ

เพศ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

อายุ 25-45 ปี

วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป 

- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมากกว่า 1 ปี 

- มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบขับรถยนต์ ชนิดที่ 2 และใบขับขี่รถจักรยานยนต์

-  มีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

ความสามารถอื่นๆ : ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ,ชำนาญเส้นทางขับรถทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

 

ลักษณะงาน

- ขับรถยนต์ให้บริการรับ-ส่ง พนักงาน แพทย์ ผู้บริหาร 

- บำรุงรักษายานพาหนะ ให้มีความพร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

- ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์กร และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ช่วยนักกายภาพ

คุณสัมบัติ

เพศ หญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

อายุ 22-30 ปี

การศึกษา :  จบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มีประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ สภาการพยาบาลรับรอง หรือ มัธยมศึกษา6 หรือเทียบเท่าและจบหลักสูตรการอบรมผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดโดยสภากายภาพบบำบัดรับรอง

จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ลักษณะงาน

ดูแลและช่วยปฏิบัติกิจกรรมทางกายภาพบำบัด แก่ผู้ป่วย

     - ตรวจวัดสัญญาณชีพ น้ำหนักและส่วนสูง บันทึกและรายงานค่าผิดปกติต่อนักกายภาพบำบัด

     - สังเกตและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ป่วย

     - ช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการตรวจรักษา

     -  ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัด และ แพทย์ในการตรวจผู้ป่วยและปฏิบัติตามคำสั่งของนักกายภาพบำบัด และ แพทย์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  

     -  ช่วยเหลือ แพทย์/นักกายภาพบำบัด / ในการทำหัตถการต่างๆ

     -  ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายหรือนำพาผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการยังแผนกอื่น ๆ ในโรงพยาบาล

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

HRD NURSE

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป การพยาบาล

ความสามารถอื่นๆ

 • Trining
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft
 • Presentation
ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากรด้าน Competency
 • ออกแบบหลักสูตรการอบรม
 • จัดการงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร
 • onboarding program,มีการนิเทศหน้างาน
 • เตรียมงานและจัดการฝึกอบรมภายใน รพ.ให้สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม
 • ประสานและส่งอบรมภายนอก ตามแผนการ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีระบบวิธีการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งด้านเครื่องมือ สารสนเทศและด้านฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
 • สรุปผลการฝึกอบรม
 • รวบรวมข้อมูลด้านวิชาชีพ เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม และติดตามการต่ออายุใบฝึกอบรม
สวัสดิการ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ตำแหน่งอื่นๆ

คุณสัมบัติ

-

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

-


ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

คุณสัมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ลักษณะงาน

 

 1. ช่วยเหลือรังสีแพทย์ในการทำการตรวจด้วยเครื่องUltrasound โดยควบคุมและดูแลการใช้เครื่องมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ,ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิคในการเตรียมผู้ป่ วยในการเอกซเรย์ และ ผู้ป่ วยที่เข้ารับการตรวจด้วย MRI ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์ตามคำ สั่งหัวหน้าแผนกหรือนักรังสีเทคนิค
 2. ช่วยจัดการการรับผู้ป่ วยเข้ารับการตรวจของแผนกรังสีวิทยาให้เป็นไปตามลำดับ หรือนัดหมายการตรวจต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำ หนด
 3. ช่วยจัดการข้อมูลต่างๆในระบบ Computer ของโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่ วยเข้าแผนก และการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
 4. มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยา ให้มีความปลอดภัยทัง้ ผู้ป่ วยและผู้ปฎิบัติงาน
 5. ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของแผนกและโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการเข้าห้องตรวจเอกซเรย์หรือนำพาผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการยังแผนกอื่น ๆ ในโรงพยาบาล
 7. แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นในงานที่ปฏิบัติ และรายงานต่อหัวหน้าแผนก หรือผู้บริหารตามลำดับความรับผิดชอบ
 8. ดูแลและตรวจสอบ Stock Supply เพื่อให้เพียงพอและพร้อมใช้เสมอ
 9. ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในการบริการและดูแลทำความสะอาดและจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของแผนกและภายในห้องตรวจรักษาให้พร้อมใช้และปลอดภัย
 10. ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพและ นักรังสีเทคนิค ในห้องตรวจ

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

UR NURSE

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง / Minimum Qualifications

การศึกษา / Education

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ มีใบประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ์ / Experience

ประสบการณ์พยาบาลประจำการอย่างน้อย 5 ปี

ลักษณะงาน

 1. ตรวจเอกสารการตั้งหนนี้ก่อนการวางบิลรายวัน
 2. Concurrent review ผู้ป่วยที่นอนพักในโรงพยาบาล
 3. Concurrent review ตาม Requirement ของบริษัทประกัน
 4. คำนวณค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการ/ผ่าตัด ได้ -+ 10%
 5. แจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองจากบริษัทให้ผู้ป่วยทราบ
 6. ปฏิบัติในขั้นตอนจำหน่ายผู้ป่วย ( FAX CLAIM  )
 7. ตรวจสอบเอกสารเคลมครบถ้วน ข้อความสมบูรณ์ ถูกต้อง
 8. แจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองจากบริษัทประกันให้ผู้ป่วยทราบ
 9. จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ผู้ป่วยส่งเคลมตรงกับบริษัทประกันได้สมบูรณ์ ครบถ้วน
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานขับรถกอล์ฟ Part Time

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

เพศ ชาย

วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ลักษณะงาน

- ขับรถกอล์ฟบริการรับส่งผู้รับบริการ ภายในโรงพยาบาล

สวัสดิการ

-


เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนต้อนรับ

คุณสัมบัติ

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงาน

ความรับผิดชอบ

1 . งานด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย

- การดูแลทำควำมสะอำดและจัดเตรียมอุปกรณ์ของแผนก

ให้พร้อมใช้ในการลงทะเบียน

- ทำประวัติผู้ป่วยโดยยึดหลักการ IPSG: Goal 1: Identify

patients correctly

ผู้ป่วยใหม่ ลงรายละเอียดของผู้ป่วยในแบบบันทึก และลง

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

-Scan เอกสำรผู้ป่วยลงในระบบ EDSCare

ผู้ป่วยเก่า ลงรายละเอียดของผู้ป่วย และลงข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้เป็นปัจจุบัน

-บันทึกเอกสารผู้ป่วยลงในระบบ Scan

- คัดกรองโรคเบื้องต้น ตามอาการและความสำคัญของโรค

2 . งานด้านการตรวจสอบสิทธิ์ประกัน

- ให้ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ประกัน

- ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ประกันใน Web site พร้อมแจ้งสิทธิ์

ความคุ้มครองการใช้สิทธิ์ประกันผู้ป่วยนอก

-ประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อต้องการทราบผลการใช้

สิทธิ์ประกันหรือมีประเด็นที่ไม่สอดคล้อง

-จัดเตรียมเอกสารผู้ป่วยเบื้องต้นในการเบิกสิทธิ์ประกัน

3 . งานตรวจสอบสิทธิ์บัตร สมาชิกของ รพ . / บริษัทคู่สัญญา / คูปองส่วนลด / คูปองตรวจสุขภาพ

-ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของบัตรชีววัฒนะพร้อมแนะนำอธิบายรายละเอียดสิทธิของบัตรชีวะวัฒนะ

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของบัตร

-ตรวจสอบสิทธิคูปองตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท

-ตรวจสอบสิทธิบริษัทคู่สัญญา

 

บริการ

1 . รับผิดชอบการบริหารและการบริการลูกค้าภายใน

- อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและแก้ปัญหา ติดต่อ

ประสานงานภายในระบบงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

- รายงานปัญหาหรือข้อขัดข้องในระบบบริการลูกค้ำ

ภายในแก่หัวหน้าแผนกทราบ

2. รับผิดชอบการบริหารและการบริการลูกค้าภายนอก

- อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและแก้ปัญหา ติดต่อ

ประสานงานภายนอก ในส่วนงานที่รับผิดชอบ

- ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ของแผนก

- ดูแลผู้ป่วยตามหลัก BDMS Core Value และยึดหลัก

ตามสิทธิผู้ป่วย

- ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ซับซ้อน / ข้อร้อง

เรียนของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็วและทันเหตุการณ์

และรายงานให้หัวหน้าแผนก รับทราบ

3. ปฏิบัติงานตามตำาแหน่งงาน

- ให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่

- ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ประกันผู้ป่วยนอก แจ้งสิทธิ์ความ

คุ้มครอง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกัน เสนอทำงเลือกให้แก่

ผู้มารับบริการ

- ให้บริการตรวจสอบรายชื่อเยี่ยมผู้ป่วยใน

- ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับ Product ของโรงพยาบาล

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแพทย์เฉพาะทำงาน

- ให้บริการนำส่งไปยังแผนกต่างๆ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ช่วยแม่ครัว

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

อายุ 20-35 ปี 

ประสบการณ์ 

- ประกอบอาหารได้ดี  อาหารทั่วไป, อาหารจานเดียว

-  เคยผ่านงานด้านการประกอบอาหารโรงพยาบาล / โรงแรม / ร้านอาหาร

ลักษณะงาน

-   ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

-  วางแผนการทำงานให้เหมาะสม รวดเร็ว  และทันเวลาให้บริการอาหาร

-   ประกอบอาหารตามคำสั่งให้ได้รสชาติที่ดี  เป็นที่พึงพอใจ

-   จัดเตรียมวัตถุดิบให้สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนเพื่อ

    ให้ลูกค้าได้รับอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

หัวหน้าแผนก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (HPC HOD)

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 • การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล มากกว่า 8 ปี

หรือ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร มากกว่า 1 ปี

ความสามารถอื่น

 • Microsoft
ลักษณะงาน

 • ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการวางแผนงานเรื่อง อัตรากำลัง การบริการและการพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • สื่อสารแผนงานไปยังผู้ปฏิบัติ
 • ติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ปรับปรุงพัฒนาแผนการปฏิบัติงาที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการพยาบาล
 • การทำหัตถการการเตรียมผู้ป่วยส่องกล้องและ การช่วยแพทย์ส่องกล้อง
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่จัดยา (Part Time)

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย / หญิง

อายุไม่เกิน 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงาน

1.จัดยาตามใบสั่งแพทย์

1.1 พิมพ์ใบสั่งยาตามลำดับคิวและชนิดของใบสั่งยา

1.2 จัดยาตามตำแหน่งยาหรือบ้านเลขที่ยาที่รับผิดชอบ

1.3 อ่านชื่อยาและบ้านเลขที่ยาที่อยู่ในใบสั่งยา ก่อนหยิบยาจากชั้นยา

1.4 ไปที่ตำแหน่งยาหรือบ้านเลขที่ยานั้นและจัดยาใส่บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด

1.5 นำฉลากยามาติดที่บรรจุภัณฑ์ยา

1.6 ทวนสอบชื่อยาที่ฉลากยาให้ตรงตามใบสั่งยา พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดยา

2.ตรวจสอบยาและจัดเก็บยาที่นำส่งมาจากคลังยา

2.1  ตรวจสอบรายการยา จำนวนยา ให้ตรงตามใบเบิกยาจากคลัง

2.2  จัดเรียงยาตาม FIFO และตำแหน่งยาหรือบ้านเลขที่ยา

3.ตรวจสอบยาและจัดเก็บที่นำส่งคืนมาจากหน่วยงานต่างๆ

3.1 ตรวจสอบรายการยา จำนวนยา และชื่อผู้ป่วยให้ตรงตามใบคืนยาจากหน่วยงาน

3.2 ตรวจสอบคุณภาพของยาก่อนเก็บเข้าชั้นยา

3.3 เก็บยา/จัดเรียงยาตาม FIFO และตำแหน่งยาหรือบ้านเลขที่ยา

4.เตรียมน้ำยาปราศจากเชื้อตาม Master Formula and Working Formula

4.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมให้พร้อม

4.2 ตรวจสอบรายการน้ำยาปราศจากเชื้อและจำนวนทั้งหมดที่หน่วยงานเบิกตามใบเบิกยา (Transfer request)

4.3 ล้างมือให้สะอาดตามมาตรฐาน 6 ขั้นตอน

4.4 เตรียมน้ำยาปราศจากเชื้อตาม Working formula และ Aseptic technic

4.5 ติดฉลากรายการน้ำยาปราศจากเชื้อพร้อมทั้งระบุวันหมดอายุ และรอให้เภสัช Approve

4.6 Issue ใบ Transfer request

5.เบิกยากลับบ้านให้ผู้ป่วยตามใบสั่งยา

5.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยและ HN จากใบ Summary Order Sheet แล้ว Key HN ลงในระบบ HIS

5.2 อ่านชื่อยา รูปแบบยา วิธีใช้ยา และจำนวนยาในใบ Summary Order Sheet แล้วเลือกรายการยา รูปแบบยา วิธีใช้ยา และจำนวนยา ใน HIS ในตรงกัน

5.3 บันทึกรายการยาในระบบ His และจัดยาในขั้นตอนต่อไป

6.ตรวจสอบคุณภาพของยา

6.1 ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเก็บยาให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส

6.2 ตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นเก็บยาให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส

6.3 ตรวจสอบยาใกล้หมดอายุบนชั้นยาทุกรายการยาตามความรับผิดชอบที่กำหนด

 

สวัสดิการ

-


เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ชาย : ผ่านการเข้ารับการเกณฑ์ ทหารแล้ว
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • ประสบการณ์ : ประสบการณ์ด้านการเงิน 0-3 ปี
ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การเก็บเงินผู้ป่วยนอก

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข
 • ตรวจนับเงินทอนก่อนการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบเอกสารในการคิดเงิน
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาบาล
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สรุปปิดรอบงาน
 • ตรวจสอบและรวบรวมเงินเพื่อนำส่งตู้นิรภัย

2. การเก็บเงินผู้ป่วยใน

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข เครื่องสแกน เครื่องนับเงิน
 • ตรวจนับเงินทอนก่อนการปฏิบัติงาน
 • ตรวจเอกสารในการคิดเงิน นำส่งเอกสารที่ผู้รับบริการ ใช้สิทธิ์ประกันส่งให้แผนก CR เพื่อ FAX เข้าบริษัทประกัน เพื่อพิจารณาค่ารักษาพยาบาล
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สรุปปิดรอบงาน ตรวจสอบและรวบรวมเงินเพื่อนำส่งเข้าตู้นิรภัย

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล (วิชาชีพ)
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 


ผู้ช่วยพยาบาล (ICU)

คุณสัมบัติ

เพศหญิง / เพศชาย

เพศชาย ผ่านการคัดเลือก/ยกเว้น ทหารแล้ว

ช่วงอายุ 20 - 35 ปี

การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป

 • จบหลักสูตรการบริบาล
 • จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ลักษณะงาน

 1. ประเมินปัญหา และความต้องการเบือ้ งต้นของผู้ป่วย และญาติ เพื่อนำมาวางแผนการดูแลร่วมกับพยาบาล
 2. มีความรู้ ทางการพยาบาล ตามพืน้ ฐานการพยาบาลที่ฝ่ายการ พยาบาลกำหนด
 3. มีความรู้เบื้องต้น ใน การดูแลผู้ป่วยทวั่ ไป อายุรกรรม ศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวช และสูติกรรม
 4. มีทักษะในการทำ กิจกรรมทางการพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ในเรื่องดังต่อไปนี ้เช่น
  •  การสังเกตอาการทั่วไป
  •  การวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต
  •  การสังเกต และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องทดลอง
  •  การรักษาความสะอาด ร่างกายผู้ป่วย การเช็ดตัวลดไข้
  •  การช่วยเหลือ ยกอุ้ม พยุง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่ใน ที่นอน เปล รถเข็น ห้องน้ำ
  •  การจัดเตรียม และให้อาหารผู้ป่วย
  •  การช่วยเหลือผู้ป่วยในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น
 5. บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น ปัจจุบันสอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึง การดูแลที่มีคุณภาพ
 6. ร่วมกับทีมในการวางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่าง ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อ เนื่องหลัง Discharge
สวัสดิการ

สวัสดิการ รพ.

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สมาชิกสโมสร รพ.
 • ประกันสังคม
 • ค่าชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง OPD/IPD
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ครอบครัว
 • วันหยุดพักร้อน
 • สิทธิ์ลากิจ
 • สิทธิ์ลาป่วย
 • สิทธิ์ลาคลอด
 • หอพัก รพ.(วิชาชีพ)
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

หัวหน้าแผนก บริหารสุขภาวะบุคลากร (HWM HOD)

คุณสัมบัติ

การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ผ่านการปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานโรงพยาบาลมา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 • มีทักษะด้านการบริหาร และมีภาวะการเป็นผู้นำ

 • ทักษะด้านการวางแผน

 • ทักษะในการนำเสนอ, ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์

 • สื่อสารและประสานงานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน

บริหารงาน HR ด้านสุขภาวะบุคลากรและงานสวัสดิการ

1.ดูแล ควบคุม ให้คำปรึกษาและประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

2.จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะและงานสวัสดิการ

  • จัดทำสถิติการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน
  • กำหนดสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิใช้สวัสดิการเช่น พนักงาน และครอบครัว

และยกเลิกสิทธิ์เมื่อมีการลาออก

3. ดูแลงานด้านสุขภาวะและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ร่วมกับคณะกรรมการ HPH

และสโมสรสวัสดิการพนักงาน

4. จัดทำโครงการเพื่อสุขภาพของพนักงาน

5. ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาพนักงานในองค์กรในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ

6. สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานที่มีปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาในด้านต่างๆที่พนักงานร้องขอ

7. ดำเนินการด้านส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและทำงานอย่างปลอดภัย

8. ปฏิบัติงานด้านการทำประกันชีวิตให้กับพนักงานและครอบครัวตลอดจนประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

9 รายงาน และ สอบสวน พนักงานที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานไปยังประกันสังคม

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

หัวหน้าแผนก วิชาการพยาบาล

คุณสัมบัติ

การศึกษา ปริญญาตรี

สาขา พยาบาลศาสตร์

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล > 10 ปี

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

1. Advance Nursing Practice

1.1 ประเมินความต้องการการเรียนรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลและวางแผนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคอย่างเหมาะสม

1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนา การฝึกอบรม ตามแผนการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้

1.3 จัดกิจกรรมการศีกษาต่อเนื่องให้เหมาะสมตามแผนการเรียนรู้รายบุคคล (IDP)ของบุคลากรทางการพยาบาล

1.4 มอบหมายให้มีการสอนและให้คำแนะนำต่างๆ ในการนำแนวทางหรือความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มาสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ

1.5 ดำเนินการพัฒนาการจัดการฝึกอบรม ประเมินผล และติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการหลังการเรียนรู้ของบุคลากรทางการพยาบาล

1.6 เป็นวิทยากรในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน/จัดหาวิทยากรที่เหมาะสมกับเนื้อหาและหลักสูตร

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการเรียนรู้

2.Consultation/Resource

2.1 เป็นที่ปรึกษาในการเรียนรู้การปฏิบัติทางการพยาบาล

2.2 ธำรงไว้ซึ่งความสามารถทางคลินิก

2.3 ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อเนื่องและกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2.4 ให้คำปรึกษาความต้องการการเรียนรู้รายบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาล

3. Education & Nursing Professional Development

3.1 ประเมินผลการฝีกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ

3.2 บูรณาการหลักจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

3.3 ประเมินผลการปฎิบัติการพยาบาลเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3.4 ให้คำแนะนำหรือจัดหาวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอก

3.5 ประสานงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

3.6 ทบทวนกิจกรรม/กระบวนการด้านการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล

4. Integrated EBP, nursing innovations to nursing practice

4.1 มีส่วนร่วมในการนำสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBP)

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Infection Control Nurse

คุณสัมบัติ

ปริญญาตรีพยาบาลศาตร์ /มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

หลักสูตรการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข

ประสบการณ์ปฏิบัติงานพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี

ลักษณะงาน

1.งานเฝ้าระวัง

1.1 เฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วย

    - เก็บรวบรวมบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อที่เกิดในรพ.

   -  สรุปรายงานการติดเชื้อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

1.2 เฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากร

   - เฝ้าระวังการติดเชื้อจากการปฏฺบัติงานในบุคลากร

 1.3 เฝ้าระวังการติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม

   - ติดตามผลการตรวจน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสียร่วมกับคณะกรรมการECC

 2. การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 2.1 จัดทำและทบทวนแนวทางการป้องกันการติดเชื้อในระบบต่างๆร่วมกับคณะกรรมการIC

 2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. งานสอบสวนการระบาด

3.1 สอบสวนการระบาดร่วมกับหน่วยงาน

3.2 กำหนดมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมการระบาดร่วมกับคณะกรรมการIC

3.3 ให้คำแนะนำหน่วยงานในการควบคุมการระบาดและติดตามผล

3.4 ประสานงานด้านโรคติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมรายงานโรค รง506

4. งานวิชาการ

4.1 จัดทำคู่มือแนวทางการปฏฺบัติ

4.2 จัดทำสื่อกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม

4.3 จัดอบรม/ ประชุมวิชาการด้านการป้องกันการติดเชื้อ

4.4 ติดตามข้อมูลสถิติตัวชี้วัด

4.5 สอนงานและพัฒนาความสามารถของทีมICWN

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Screening Nurse

คุณสัมบัติ

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1

ประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาล มากกว่า 3-5 ปี

ลักษณะงาน

การบริหารงาน

 1. ประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยและญาติ เพื่อนำมาวางแผนการพยายบาลทางด้านการคัดแยกและคัดกรองที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 2. ใช้ทักษะการตัดสินใจที่จำเป็นเพื่อการวางแผนพยาบาลทางด้านการคัดแยกและคัดกรอง ให้สุขศึกษาตามที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 3. มีการประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการพยาบาลทางด้านการคัดแยกและคัดกรอง
 4. บันทึกเอกสารทางการพยาบาลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และแสดงถึงการดูแลทีมีคุณภาพ
 5. ปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุรภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. กำกับดูแลบุคคลากรในการรับผิด ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงาน (หน้าที่เฉพาะ)

 1. การคัดกรองผู้ป่วย Screen โดยการซักประวัติ ตรวจสัญญาณชีพที่จำเป็นเบื้องต้น เพื่อจำแนกกลุ่มการให้บริการตรวจรักษาในช่องทางที่เหมาะสมและปลอดภัย
 2. การคัดแยกผู้ป่วย Triage ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้รับการดูแลเป็นอันดับแรก โดยบุคลากรที่มีศักยภาพและอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสม
 3. เพื่อแยกผู้ป่วยโรคติดต่อ ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อภาวะแพร่กระจายเชื้อโรคอุบัติใหม่ อุบัติช้าฯลฯ ออกจากผู้ป่วยทั่วไป
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล (วิชาชีพ)
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่บัญชี (Part Time ประจำ)

คุณสัมบัติ

เพศ หญิง

อายุ ไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี

 

 

ลักษณะงาน

 1. ทำการโอนเงินจ่ายเงินทดรองจ่ายพนักงานและเงินมัดจำลูกค้า
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและจ่ายเงินสดย่อย เบิกชดเชยเงินสดย่อย
 3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย Direct Pay และการเบิกค่าซ่อมแผนกช่างบำรุง
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่าย EFT
 5. ทำ E-sing เอกสารการขออนุมัติจ่ายเงิน
สวัสดิการ

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง)


พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)

คุณสัมบัติ

- เพศหญิง
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- รักในการให้บริการ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อนำ มาวางแผนการพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 • ใช้ทักษะและการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล และการทำหัตถการทางการพยาบาล ให้สุขศึกษาตามที่จำ เป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำ ซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการให้การพยาบาล
 • บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึงการดูแลที่มีคุณภาพ
 • วางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อเนื่องหลัง Discharge
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี