ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

คุณสัมบัติ

- เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- พูด/อ่าน/เขียน ภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ดี 

- ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะงาน

- ประสานงานด้านการตลาดและปฏิบัติงานตามแผนของการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

- ทำงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆในเรื่องการตลาด

- ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Marketing Data Analyst

คุณสัมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : 1 ปี

งานด้านระบบ Marketing Data Analyst

การวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 1 ปี

รู้จักโปรแกรมกรวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ (BI,Tableau)

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เภสัชกร

คุณสัมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • อายุ 22 - 35 ปี

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

คุณสัมบัติ

- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 

- อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

- เพศหญิง/เพศชาย (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

- ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ป่วย 6 เดือน

ลักษณะงาน

- ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภาย ใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ

- ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการเตรียมตรวจ และทำหัตถการต่าง ๆ

- จัดเตรียม ตรวจนับและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน และ ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

- ปฏิบัติตามมาตรฐานการชี้บ่ง

- สังเกตและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงหรือ สิ่งผิดปกติต่าง ๆ ให้พยาบาลทราบ

- ช่วยในการฟื้นคืนชีพ (CPR)

- ให้คำชี้แจง อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการตรวจรักษา

- การส่งเก็บ Specimen ตรวจได้อย่างถูกต้อง

- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการคีย์ Request X-ray, เจาะเลือด, ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ, การลง นัดหมาย

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

Scrub Nurse

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- จบปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่งแล้ว

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในการบริการ

- หากมีประสบการณ์ Scrub Nurse จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

สวัสดิการ 

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

วิสัญญีพยาบาล

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง  

- จบปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

- หากมีประสบการณ์ในด้านวิสัญญีพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

- ช่วยงานวิสัญญีแพทย์

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ขับรถ Ambulance

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

- อายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป

- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น จากแหล่งฝึกอบรม ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินรับรอง

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบช่วยงานด้านการดูแลผู้ป่วยตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น 

- รับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างแผนก, เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลและนอกสถานที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ 

อายุ 20-30 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี  

สาขา อุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ ชาย

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลักษณะงาน

- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา

- รักการบริการ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

นักกายภาพบำบัด Physical Therapist

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง / Minimum Qualifications

การศึกษา ขั้นต่ำ/ Education

ปริญญาตรีทางด้านกายภาพบำบัด

 

ประสบการณ์ / Experience

ไม่ระบุ

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / Certificate & License

ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ในประเทศ

Current state  Physical therapist licensure

ลักษณะงาน

1. ประเมินอาการผู้ป่วย 

2. กำหนดปัญหา / ข้อวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด  ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ประเมินได้

3. วางแผนการรักษากายภาพบำบัดที่สอดคล้องกับปัญหา

4. ปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดตามแผนที่วางไว้  และมีการประเมินผล  อย่างสอดคล้องในแต่ละปัญหา

5. ประเมิน  Education Need ทางกายภาพบำบัดของผู้ป่วย และ ครอบครัว / วางแผนการจำหน่าย  และ ให้ความรู้ผู้ป่วย และ ครอบครัว  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

6. บันทึกเวชระเบียนกายภาพบำบัด ครบถ้วน ถูกต้อง และ มีการบันทึกข้อมูลในเอกสาร ต่างๆภายในแผนกกายภาพบำบัด ตามที่รับมอบหมาย

7.วางแผนร่วมกับหัวหน้าแผนกในการจัดซื้ออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ การรักษา

8.ดูแลการใช้อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

9.ตรวจสอบการคิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย ถูกต้อง ครบถ้วน

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ล่ามกัมพูชา

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาศาสตร์, สาธารณสุข หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานบริการ (Customer Service) อย่างน้อย 1 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Outlook ได้
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • ภาษากัมพูชา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย (สำหรับผู้ที่มิได้ถือสัญชาติไทย)
ลักษณะงาน

1.รับงาน/มอบหมายงาน/ติดตามงาน ในการดูแลผู้ป่วยกัมพูชาตามที่มีการร้องขอ

2.ประสานงานในการรับ-ส่งผู้ป่วย refer in-out

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานเสริฟอาหาร

คุณสัมบัติ

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

ลักษณะงาน

-  ตรวจสอบจำนวนผู้ป่วยในแต่ละมื้อ เพื่อวางแผนจัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ ความพร้อมก่อนการให้บริการประจำมื้อ

-  ดูรายการอาหารประจำวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอาหารร่วมกับโภชนากร

-  จัดอาหารลงถาดร่วมร่วมกับโภชนากร ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

-  ส่งมอบรถอาหารให้กับ ward ตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนจัดเก็บตามเวลา

-  ส่งอาหารผู้ป่วยรับใหม่ ถูกต้อง ถูกห้อง ถูกคน

สวัสดิการ


 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

นักรังสีเทคนิค

คุณสัมบัติ

ปริญญาตรี รังสีเทคนิค

ลักษณะงาน

 1. ควบคุมและปฏิบัติการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์
 2. ควบคุมคุณภาพการตรวจและภาพการตรวจทางรังสีวิทยา
 3. ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยา
 4. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องตรวจและในการตรวจทางรังสีวิทยา

ร่วมดูแลการรับผู้ป่วยเข้าแผนกและจัดการข้อมูลต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ของแผนกและโรงพยาบาล

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พยาบาล ICU

คุณสัมบัติ

 

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 22-35 ปี

การศึกษา : ปริญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พยาบาลวิชาชีพ 0-3 ปี

ลักษณะงาน

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อนำ มาวางแผนการพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 • ใช้ทักษะและการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล และการทำหัตถการทางการพยาบาล ให้สุขศึกษาตามที่จำ เป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำ ซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการให้การพยาบาล
 • บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึงการดูแลที่มีคุณภาพ
 • วางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อเนื่องหลัง Discharge
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ช่วยนักกายภาพ

คุณสัมบัติ

เพศ หญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

อายุ 22-30 ปี

การศึกษา :  จบการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มีประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ สภาการพยาบาลรับรอง หรือ มัธยมศึกษา6 หรือเทียบเท่าและจบหลักสูตรการอบรมผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดโดยสภากายภาพบบำบัดรับรอง

จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ลักษณะงาน

ดูแลและช่วยปฏิบัติกิจกรรมทางกายภาพบำบัด แก่ผู้ป่วย

     - ตรวจวัดสัญญาณชีพ น้ำหนักและส่วนสูง บันทึกและรายงานค่าผิดปกติต่อนักกายภาพบำบัด

     - สังเกตและรายงานอาการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้ป่วย

     - ช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการตรวจรักษา

     -  ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัด และ แพทย์ในการตรวจผู้ป่วยและปฏิบัติตามคำสั่งของนักกายภาพบำบัด และ แพทย์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  

     -  ช่วยเหลือ แพทย์/นักกายภาพบำบัด / ในการทำหัตถการต่างๆ

     -  ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายหรือนำพาผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการยังแผนกอื่น ๆ ในโรงพยาบาล

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

EMT

คุณสัมบัติ

เพศ ชาย (ฝ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

อายุ 25-35 ปี

การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6และจบหลักสูตรอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ผ่านการรับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

ลักษณะงาน

1.ประเมินปัญหา และคัดกรองผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินวิกฤติทั้งในและนอกโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง และช่วยเหลือเบื้องต้นได้

2.ประสานงานกับศูนย์สั่งการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสามารถรายงานผู้ป่วยด้วยวิทยุสื่อสารได้

3.นำความรู้ทางการพยาบาลตามพื้นฐานที่ฝ่ายการพยาบาลกำหนดมาปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

4.ช่วยพยาบาลในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งต่อยังแผนกต่างๆ และโรงพยาบาลอื่นๆ เช่น OPD , X-ray, Refer หรือส่งตรวจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาล

5.บันทึกเอกสารทางการพยาบาลในส่วนของ V/S , N/S , Pain Score ได้ถูกต้องครบถ้วน

6.ดูแลรักษาความสะอาดและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในรถพยาบาลให้มีความพร้อมใช้

8.ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เฝือก เป็นต้น

สวัสดิการ

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6และจบหลักสูตรอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ผ่านการรับรองโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน


HRD NURSE

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป การพยาบาล

ความสามารถอื่นๆ

 • Trining
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft
 • Presentation
ลักษณะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการงานพัฒนาบุคลากรด้าน Competency
 • ออกแบบหลักสูตรการอบรม
 • จัดการงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร
 • onboarding program,มีการนิเทศหน้างาน
 • เตรียมงานและจัดการฝึกอบรมภายใน รพ.ให้สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรม
 • ประสานและส่งอบรมภายนอก ตามแผนการ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีระบบวิธีการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งด้านเครื่องมือ สารสนเทศและด้านฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
 • สรุปผลการฝึกอบรม
 • รวบรวมข้อมูลด้านวิชาชีพ เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม และติดตามการต่ออายุใบฝึกอบรม
สวัสดิการ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ตำแหน่งอื่นๆ

คุณสัมบัติ

-

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

-


เจ้าหน้าที่บริการโทรศัพท์ (Call Center)

คุณสัมบัติ

เพศ หญิง

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ด้านการสื่อสารและงานบริการ

ประสบการณ์ 1 ปี ด้าน งานรับโทรศัพท์ทั่วไป

ความสามารถอื่นๆ 

พิมพ์ดีด มีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 

ลักษณะงาน

งานด้านโทรศัพท์

 • ให้บริการรับสายลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน
 • ให้บริการโอนสายไปยังแผนกต่างๆ
 • บริการต่อสายโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ แพทย์และผู้รับบริการ

งานสื่อสาร / ประสานงาน

 • ให้ข้อมูลเวลาการออกตรวจของแพทย์
 • ประสานงานตามทีมเพื่อทำหัตถการ
 • ประสานงานโทรตำมเจ้าหน้าที่ล่ามต่างประเทศ
 • ส่ง SMS / Line / Mail เพื่อแจ้งข้อมูลและสื่อสำรให้ผู้รับบริการ
 • รับ-ตอบ วิทยุสื่อสาร
 • ประกาศเสียงตามสาย

งานบันทึกข้อมูล

 • สร้างตารางการทำงานแพทย์ลงในโปรแกรม

Doctor Schedule

 • บันทึกข้อมูลใน Service Record
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

คุณสัมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ลักษณะงาน

 

 1. ช่วยเหลือรังสีแพทย์ในการทำการตรวจด้วยเครื่องUltrasound โดยควบคุมและดูแลการใช้เครื่องมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ,ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิคในการเตรียมผู้ป่ วยในการเอกซเรย์ และ ผู้ป่ วยที่เข้ารับการตรวจด้วย MRI ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิคในการถ่ายภาพเอกซเรย์ตามคำ สั่งหัวหน้าแผนกหรือนักรังสีเทคนิค
 2. ช่วยจัดการการรับผู้ป่ วยเข้ารับการตรวจของแผนกรังสีวิทยาให้เป็นไปตามลำดับ หรือนัดหมายการตรวจต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำ หนด
 3. ช่วยจัดการข้อมูลต่างๆในระบบ Computer ของโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่ วยเข้าแผนก และการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
 4. มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยจากรังสีในการตรวจทางรังสีวิทยา ให้มีความปลอดภัยทัง้ ผู้ป่ วยและผู้ปฎิบัติงาน
 5. ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของแผนกและโรงพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการเข้าห้องตรวจเอกซเรย์หรือนำพาผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการยังแผนกอื่น ๆ ในโรงพยาบาล
 7. แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นในงานที่ปฏิบัติ และรายงานต่อหัวหน้าแผนก หรือผู้บริหารตามลำดับความรับผิดชอบ
 8. ดูแลและตรวจสอบ Stock Supply เพื่อให้เพียงพอและพร้อมใช้เสมอ
 9. ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในการบริการและดูแลทำความสะอาดและจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของแผนกและภายในห้องตรวจรักษาให้พร้อมใช้และปลอดภัย
 10. ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพและ นักรังสีเทคนิค ในห้องตรวจ

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

ล่ามจีน

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ม.6
 2. มีประสบการณ์ด้านงานบริการ (Customer Service) อย่างน้อย 0-1 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, Outlook ได้
 4. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • ภาษาจีน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย (สำหรับผู้ที่มิได้ถือสัญชาติไทย)
ลักษณะงาน

1.รับงาน/มอบหมายงาน/ติดตามงาน ในการดูแลผู้ป่วยจีนตามที่มีการร้องขอ

2.ประสานงานในการรับ-ส่งผู้ป่วย refer in-out

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

UR NURSE

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง / Minimum Qualifications

การศึกษา / Education

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ มีใบประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ์ / Experience

ประสบการณ์พยาบาลประจำการอย่างน้อย 5 ปี

ลักษณะงาน

 1. ตรวจเอกสารการตั้งหนนี้ก่อนการวางบิลรายวัน
 2. Concurrent review ผู้ป่วยที่นอนพักในโรงพยาบาล
 3. Concurrent review ตาม Requirement ของบริษัทประกัน
 4. คำนวณค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการ/ผ่าตัด ได้ -+ 10%
 5. แจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองจากบริษัทให้ผู้ป่วยทราบ
 6. ปฏิบัติในขั้นตอนจำหน่ายผู้ป่วย ( FAX CLAIM  )
 7. ตรวจสอบเอกสารเคลมครบถ้วน ข้อความสมบูรณ์ ถูกต้อง
 8. แจ้งผลการพิจารณาความคุ้มครองจากบริษัทประกันให้ผู้ป่วยทราบ
 9. จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ผู้ป่วยส่งเคลมตรงกับบริษัทประกันได้สมบูรณ์ ครบถ้วน
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พยาบาลวิชาชีพ Part Time

คุณสัมบัติ

- เพศหญิง/ชาย
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- รักในการให้บริการ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อนำ มาวางแผนการพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 • ใช้ทักษะและการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล และการทำหัตถการทางการพยาบาล ให้สุขศึกษาตามที่จำ เป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำ ซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการให้การพยาบาล
 • บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึงการดูแลที่มีคุณภาพ
 • วางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อเนื่องหลัง Discharge
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พนักงานขับรถกอล์ฟ Part Time

คุณสัมบัติ

คุณสมบัติ

เพศ ชาย

วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ลักษณะงาน

- ขับรถกอล์ฟบริการรับส่งผู้รับบริการ ภายในโรงพยาบาล

สวัสดิการ

-


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

คุณสัมบัติ

-

ลักษณะงาน

-

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

RM NURSE

คุณสัมบัติ

เพศ หญิง
จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสบการณืด้านการพยาบาลมากกว่า 5 ปี 

ลักษณะงาน

ส่งรายงานอุบัตรการณ์ Occurrence report ให้กับหน่วยงาน/ฝ่าย/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ประสานข้อมูลผู้ป่วยกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ทีมบริหาร ทีม PCT บริษัทประกัน

ประสานทีมให้มีการทบทวนอุบัติการณ์ High Lavel หรือประเด็นความเสี่ยงที่ต้องการแนวทางกาบริหารจัดการ รวมทั้งสรุปการทบทวนให้ทีมทราบ

ติดตามการตอบกลับอุบัติการณ์ และติดตามผลการดำเนินการแก้ไขป้องกัน

กระตุ้นให้มีการทำ PCA ในอุบัติการณ์ระดับ 3 ขึ้นไป

 

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนต้อนรับ

คุณสัมบัติ

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงาน

ความรับผิดชอบ

1 . งานด้านการลงทะเบียนผู้ป่วย

- การดูแลทำควำมสะอำดและจัดเตรียมอุปกรณ์ของแผนก

ให้พร้อมใช้ในการลงทะเบียน

- ทำประวัติผู้ป่วยโดยยึดหลักการ IPSG: Goal 1: Identify

patients correctly

ผู้ป่วยใหม่ ลงรายละเอียดของผู้ป่วยในแบบบันทึก และลง

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

-Scan เอกสำรผู้ป่วยลงในระบบ EDSCare

ผู้ป่วยเก่า ลงรายละเอียดของผู้ป่วย และลงข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ ให้เป็นปัจจุบัน

-บันทึกเอกสารผู้ป่วยลงในระบบ Scan

- คัดกรองโรคเบื้องต้น ตามอาการและความสำคัญของโรค

2 . งานด้านการตรวจสอบสิทธิ์ประกัน

- ให้ข้อมูลเบื้องต้น พร้อมแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ประกัน

- ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ประกันใน Web site พร้อมแจ้งสิทธิ์

ความคุ้มครองการใช้สิทธิ์ประกันผู้ป่วยนอก

-ประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อต้องการทราบผลการใช้

สิทธิ์ประกันหรือมีประเด็นที่ไม่สอดคล้อง

-จัดเตรียมเอกสารผู้ป่วยเบื้องต้นในการเบิกสิทธิ์ประกัน

3 . งานตรวจสอบสิทธิ์บัตร สมาชิกของ รพ . / บริษัทคู่สัญญา / คูปองส่วนลด / คูปองตรวจสุขภาพ

-ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของบัตรชีววัฒนะพร้อมแนะนำอธิบายรายละเอียดสิทธิของบัตรชีวะวัฒนะ

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของบัตร

-ตรวจสอบสิทธิคูปองตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท

-ตรวจสอบสิทธิบริษัทคู่สัญญา

 

บริการ

1 . รับผิดชอบการบริหารและการบริการลูกค้าภายใน

- อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและแก้ปัญหา ติดต่อ

ประสานงานภายในระบบงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

- รายงานปัญหาหรือข้อขัดข้องในระบบบริการลูกค้ำ

ภายในแก่หัวหน้าแผนกทราบ

2. รับผิดชอบการบริหารและการบริการลูกค้าภายนอก

- อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและแก้ปัญหา ติดต่อ

ประสานงานภายนอก ในส่วนงานที่รับผิดชอบ

- ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ของแผนก

- ดูแลผู้ป่วยตามหลัก BDMS Core Value และยึดหลัก

ตามสิทธิผู้ป่วย

- ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ซับซ้อน / ข้อร้อง

เรียนของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็วและทันเหตุการณ์

และรายงานให้หัวหน้าแผนก รับทราบ

3. ปฏิบัติงานตามตำาแหน่งงาน

- ให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่

- ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์ประกันผู้ป่วยนอก แจ้งสิทธิ์ความ

คุ้มครอง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกัน เสนอทำงเลือกให้แก่

ผู้มารับบริการ

- ให้บริการตรวจสอบรายชื่อเยี่ยมผู้ป่วยใน

- ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับ Product ของโรงพยาบาล

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแพทย์เฉพาะทำงาน

- ให้บริการนำส่งไปยังแผนกต่างๆ

สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)

คุณสัมบัติ

- เพศหญิง
- จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- รักในการให้บริการ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อนำ มาวางแผนการพยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาแต่ละปัญหา
 • ใช้ทักษะและการตัดสินใจที่จำเป็นในการวางแผนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล และการทำหัตถการทางการพยาบาล ให้สุขศึกษาตามที่จำ เป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 • ประเมินผลปัญหาแต่ละปัญหา และมีการประเมินซ้ำ ซึ่งปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติเพื่อปรับแผนการให้การพยาบาล
 • บันทึกเอกสารทางการพยาบาล ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Patient Care Team และแสดงถึงการดูแลที่มีคุณภาพ
 • วางแผนการจำหน่าย (Discharge plan) อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วย ที่ต้องดูแลต่อเนื่องหลัง Discharge
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ

 • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • หอพัก โรงพยาบาล
 • โบนัส ตามผลประกอบการโรงพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี