คลินิกโรคไต

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต

ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐานและทันสมัยโดยอายุรแพทย์โรคไต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888