คลินิกมะเร็ง

ดูแล ป้องกัน วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งครบทุกมิติ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888