"การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญ เพราะสามารถทำให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center) มีโปรแกรมตรวจที่หลากหลายเหมาะสมเฉพาะรายบุคคล เช่น ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ตรวจตามความเสี่ยงของภาวะสุขภาพ ตรวจแรกเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือมีบุตร และตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต เป็นต้น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ให้บริการดูแลท่านโดยแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สถานที่เป็นสัดส่วน มอบคู่มือผลการตรวจประกอบคำแนะนำ เพื่อให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจต่อไป "