คลินิกกุมารเวช

พร้อมให้บริการตรวจรักษา และดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การป้องกันโรค ด้วยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่

1.กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

2.กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมในเด็ก

3.กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์โรคไต

4.กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด

5.กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบประสาทวิทยาในเด็ก 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888